Hướng dẫn xử lý mã số thuế đã cấp cho địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Hướng dẫn xử lý mã số thuế đã cấp cho địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Theo Tổng cục Thuế, các địa điểm kinh doanh không thuộc trường hợp trực tiếp kê khai nộp thuế, hoặc thuộc trường hợp kê khai nộp thuế qua trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định hiện hành thì Cục Thuế quyết định việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.