Tổng cục Thuế:

Hướng dẫn xử lý mã số thuế đã cấp cho địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Việt Dũng

Theo Tổng cục Thuế, các địa điểm kinh doanh không thuộc trường hợp trực tiếp kê khai nộp thuế, hoặc thuộc trường hợp kê khai nộp thuế qua trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định hiện hành thì Cục Thuế quyết định việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Thuế nhận được đề nghị của một số Cục Thuế hướng dẫn xử lý vướng mắc đối với các mã số thuế của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được cấp theo Công văn số 3200/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 12/8/2019 về quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản.

Trả lời các vướng mắc của các Cục Thuế, tại Công văn 1269/TCT-KK ngày 25/4/2022, Tổng cục Thuế cho biết ngày 12/8/2019, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3200/TCT-KK hướng dẫn cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để khắc phục các bất cập giữa quy định về đăng ký doanh nghiệp tại Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ và quy định về quản lý thuế cho đến khi có các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Đến nay, quy định trên được thực hiện căn cứ theo các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 như: Điều 7 và Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý thuế; Điều 5 Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế và Điều 12 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Theo các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế rà soát tình hình kê khai nộp thuế, sử dụng hóa đơn của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế 13 số theo Công văn số 3200/TCT-KK trên địa bàn quản lý.

Nếu các địa điểm kinh doanh không thuộc trường hợp trực tiếp kê khai nộp thuế hoặc thuộc trường hợp kê khai nộp thuế qua trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định hiện hành thì Cục Thuế quyết định việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp; Đồng thời, đảm bảo địa điểm kinh doanh phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mã số thuế 13 số cấp cho địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không thực hiện liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh nên việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh của DN cũng không thực hiện liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh.