Sẽ sửa đổi quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

Sẽ sửa đổi quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Theo Bộ Tài chính, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi một số nội dung về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế triển khai thực hiện.