Diễn viên Ngọc Lan giao kết hợp đồng với MVI Life sản phẩm bảo hiểm gì?

Diễn viên Ngọc Lan giao kết hợp đồng với MVI Life sản phẩm bảo hiểm gì?

Thông tin từ cơ quan quản lý cho biết, sản phẩm bảo hiểm mà diễn viên Nguyễn Thị Ngọc Lan và Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI (MVI Life) giao kết hợp đồng là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung trọn đời đóng phí định kỳ của MVI Life. Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư đã được Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai tại Thông tư số 52/2016/TT-BTC.