Đã thực hiện thành công 3 mục tiêu chuyển đổi số đặt ra cho năm 2022

Đã thực hiện thành công 3 mục tiêu chuyển đổi số đặt ra cho năm 2022

Theo Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, trong 6 tháng đầu năm 2022, nước ta đã thực hiện thành công 3 mục tiêu chuyển đổi số quốc gia: có 100% doanh nghiệp trên cả nước đã sử dụng hóa đơn điện tử; Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 11,27% đã vượt mục tiêu đặt ra là 7%; Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán đạt 66% vượt mục tiêu của cả năm là 65%.