Một số hình thức và thang đo đổi mới doanh nghiệp

Một số hình thức và thang đo đổi mới doanh nghiệp

Hiện nay, các nghiên cứu trên thế giới cho thấy rất nhiều hình thức và thang đo đổi mới doanh nghiệp. Mỗi thang đo đổi mới lại đánh giá về một hình thức đổi mới khác nhau trong doanh nghiệp. Bài viết này khái quát những thang đo phổ biến hiện nay về đổi mới như: Thang đo đổi mới hành vi; Thang đo đổi mới của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat); Đổi mới khai phá và đổi mới khám phá; Tỷ suất chi phí đầu tư và phát triển trên tổng tài sản. Thông qua đó, tác giả đưa ra một số gợi ý cho các nhà quản trị có thể lựa chọn được một thang đo đổi mới phù hợp.