Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động trong các ngân hàng tại TP. Đà Nẵng

Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động trong các ngân hàng tại TP. Đà Nẵng

Bài viết nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc của người lao động tại các ngân hàng trên địa bàn TP. Đà Nẵng, từ đó, khuyến nghị giải pháp giúp các ngân hàng trên địa bàn TP. Đà Nẵng gia tăng động lực làm việc của người lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh.