Hoàn thiện thể chế pháp luật về giá, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế

Hoàn thiện thể chế pháp luật về giá, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, dự án Luật Giá (sửa đổi) nhằm hoàn thiện thể chế pháp luật về giá đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Đồng thời, khắc phục những tồn tại hạn chế sau 9 năm thi hành Luật Giá hiện hành và đáp ứng các yêu cầu về tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.
Hoàn thiện thể chế pháp luật về giá, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Hoàn thiện thể chế pháp luật về giá, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Trình bày tờ trình của Chính phủ về về dự án Luật Giá (sửa đổi) tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều ngày 19/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, việc ban hành Luật Giá (sửa đổi) và bổ sung Dự án Luật vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022 nhằm hoàn thiện thể chế pháp luật về giá, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.