Quản lý nhà nước đối với giá đất thị trường ở Việt Nam

Quản lý nhà nước đối với giá đất thị trường ở Việt Nam

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là một đạo luật có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và nhận được sự quan tâm rộng rãi của nhiều thành phần trong xã hội. Một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay là vấn đề xác định giá đất phù hợp với giá thị trường. Bài viết này phân tích thực trạng quản lý nhà nước hiện nay đối với giá đất thị trường và đề xuất những giải pháp cụ thể hoàn thiện nội dung về giá đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giá đất thị trường.