Cần thanh lọc mạnh mẽ hệ thống ngân hàng

Cần thanh lọc mạnh mẽ hệ thống ngân hàng

Muốn khơi thông thị trường vốn thì hệ thống ngân hàng phải được cải tổ một cách toàn diện và thực chất, trước thực trạng nhiều ngân hàng có sức khoẻ tài chính ngày càng yếu kém hiện nay.