Các địa phương rốt ráo tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Các địa phương rốt ráo tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo các địa phương quyết liệt đưa ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, quyết tâm đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.