Tăng cường thanh tra, giám sát trên thị trường chứng khoán

Tăng cường thanh tra, giám sát trên thị trường chứng khoán

Thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Chứng khoán tập trung triển khai thực hiện nhằm góp phần giúp thị trường phát triển ổn định, bền vững, công khai minh bạch.