Thiếu vốn kinh doanh, doanh nghiệp "ngóng" ngân hàng được nới room tín dụng

Thiếu vốn kinh doanh, doanh nghiệp "ngóng" ngân hàng được nới room tín dụng

Để hỗ trợ doanh nghiệp trước khó khăn về dòng tiền, Ban IV đề xuất Chính phủ xem xét gia tăng hiệu quả sử dụng hạn mức tín dụng năm 2023. Đồng thời, nghiên cứu, thiết kế các gói tín dụng ưu đãi cho các ngành, lĩnh vực sản xuất chủ lực, trong đó có những khoản mục dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.