Quảng cáo
Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của sinh viên đại học

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của sinh viên đại học

Bài viết xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của sinh viên hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đối với hoạt động đào tạo và học tập tại các trường đại học. Kết quả cho thấy, có 4 nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của sinh viên gồm: Phần thưởng, công nghệ thông tin, niềm tin vào tri thức và làm việc nhóm.