Giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam

Giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam

Những năm gần đây, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam có sự phát triển tích cực, nhất là việc ứng dụng có chiều sâu mô hình đổi mới sáng tạo và các hoạt động dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, đào tạo giáo dục và kinh doanh. Tuy nhiên, việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn bộc lộ một số hạn chế bởi hành lang pháp lý chưa đầy đủ, môi trường đầu tư, kinh doanh còn một số "điểm nghẽn", ảnh hưởng đến huy động các nguồn lực. Bài viết này, nghiên cứu thực trạng phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam hiện nay, qua đó, đề xuất các giải pháp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của khởi nghiệp sáng tạo.
Chính phủ: Tạo điều kiện tối đa để Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phát triển

Chính phủ: Tạo điều kiện tối đa để Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phát triển

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất và các thủ tục hành chính thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.
Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhận nhiều hỗ trợ

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhận nhiều hỗ trợ

Doanh nghiệp được hỗ trợ đến 80 triệu đồng kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Theo Quyết định 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).
Bắt bệnh giúp doanh nghiệp không chết yểu

Bắt bệnh giúp doanh nghiệp không chết yểu

Để doanh nghiệp khởi nghiệp không "chết yểu", các chính sách của Nhà nước cần đi vào giải pháp cụ thể, hỗ trợ giúp doanh nghiệp tránh các sai lầm trong kinh doanh. Đồng thời, bản thân người khởi nghiệp đừng nghĩ rằng việc mở doanh nghiệp là con đường trải thảm hoa mà là con đường khó khăn nhất, cần sự chuyên nghiệp, nghiêm túc học hỏi.