Lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử

Lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, hóa đơn điện tử được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 01/7/2022. Tuy nhiên, Bộ Tài chính khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) có thể áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử thời điểm trên.