Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng mạnh

Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng mạnh

Việc gia tăng nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài được đánh giá là, Chính phủ đã ban hành một số chính sách hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài nhằm mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng hội nhập quốc tế...