Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng thực tiễn ngành Hải quan

Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng thực tiễn ngành Hải quan

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng đề nghị Hội đồng khoa học (HĐKH) Tổng cục tiếp tục đổi mới, đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn, lấy giá trị ứng dụng là tiêu chí, thước đo cơ bản để đánh giá chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học.