Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng thực tiễn ngành Hải quan

Trần Huyền

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng đề nghị Hội đồng khoa học (HĐKH) Tổng cục tiếp tục đổi mới, đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn, lấy giá trị ứng dụng là tiêu chí, thước đo cơ bản để đánh giá chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học.

Hội đồng khoa học Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ IX (2023-2025).
Hội đồng khoa học Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ IX (2023-2025).

Ngày 18/5/2023, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của HĐKH Tổng cục Hải quan, nhiệm kỳ VIII (2021-2023) và phương hướng hoạt động của HĐKH Tổng cục Hải quan, nhiệm kỳ IX (2023-2025).

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐKH Tổng cục Hải quan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hải quan cho biết, trong 3 năm qua, HĐKH Tổng cục Hải quan đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác quản lý của hải quan; kế thừa thành quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, đạt được những bước phát triển đáng ghi nhận, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

HĐKH Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ VIII đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học của Tổng cục Hải quan cũng như tham gia góp ý đối với các đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tổng cục, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn của Hải quan Việt Nam.

Tính đến tháng 5/2023, HĐKH đã tổ chức nghiệm thu cấp Tổng cục 26 đề tài năm 2021 và 2022. Trong đó có 6 đề tài xếp loại xuất sắc; 17 đề tài xếp loại giỏi và 3 đề tài xếp loại khá. Các đề tài, đề án được nghiệm thu đều bám sát nội dung đặt hàng và thuyết minh nghiên cứu.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ VIII, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng - Chủ tịch HĐKH Tổng cục Hải quan nhận định, hoạt động nghiên cứu khoa học của ngành Hải quan đã áp dụng những luận cứ khoa học, công nghệ tiên tiến, các chuẩn mực của hải quan thế giới với các hoạt động của ngành Hải quan. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, thực thi của Hải quan Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, trong việc triển khai thực hiện mô hình Hải quan số, hướng tới mô hình Hải quan thông minh.

HĐKH Tổng cục Hải quan cũng đã thực sự trở thành đầu mối kết nối, huy động trí tuệ của cán bộ, công chức, viên chức; tạo lập, nhân rộng phong trào hoạt động khoa học trong toàn Ngành. Qua đó, đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nhấn mạnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, nhiều xu hướng đặt ra những vấn đề lý luận, thực tiễn cần phải giải quyết, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng cho rằng, hoạt động nghiên cứu khoa học của ngành Hải quan cũng đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn, thường xuyên nắm bắt, cập nhật những thông tin mới, luận giải và giải quyết đúng đắn những vấn đề lý luận, thực tiễn nảy sinh.

Do đó, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng đề nghị HĐKH cần tiếp tục đổi mới cách thức, quy trình đánh giá và đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn; lấy giá trị ứng dụng là tiêu chí, thước đo cơ bản để đánh giá chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học. Đồng thời, tiếp tục tăng cường các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, tổng kết thực tiễn phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động quản lý nhà nước của Hải quan.