Quy định mới về hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp lĩnh vực tài chính

Quy định mới về hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp lĩnh vực tài chính

Thông tư số 11/2023/TT-BTC ngày 9/2/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính quy định cụ thể về hoạt động của Hội đồng quản lý.