Thông tư số 11/2023/TT-BTC

Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính


Ngày 09/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BTC hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 11/2023/TT-BTC