Cân nhắc kỹ các dự án đấu thầu liên quan đến bất động sản

Cân nhắc kỹ các dự án đấu thầu liên quan đến bất động sản

Tham gia góp ý tại Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách xem xét, cho ý kiến về Báo cáo một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi),  ĐBQH Nguyễn Vân Chi (Nghệ An) đề nghị làm rõ thêm thời điểm bên mời thầu báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét các phương pháp khác trong chu trình đấu thầu, chu trình đánh giá hồ sơ dự thầu, xét duyệt trúng thầu; đồng thời, cần cân nhắc kỹ với các dự án đấu thầu có liên quan đến sử dụng đất, bất động sản.