Khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Sáng ngày 4/5, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII khai mạc tại Hà Nội. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 10/5/2022, nghị bàn nhiều nội dung quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu như đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...