Quan điểm và giải pháp phát triển  kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới

Quan điểm và giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới

Trong những năm qua, mô hình kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là hợp tác xã được xác định là thành phần kinh tế quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước khuyến khích phát triển. Đặc biệt, việc Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể và Quốc hội ban hành Luật Hợp tác xã năm 2012 đã khẳng định rõ vai trò của kinh tế tập thể và hợp tác xã đối với phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tuy nhiên, thực tiễn yêu cầu đặt ra, cần tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ để phát huy hết tiềm năng, sức mạnh nội tại của khu vực kinh tế tư nhân nói chung và hợp tác xã nói riêng.