HOSE cảnh báo cổ phiếu ITA rơi vào diện kiểm soát

HOSE cảnh báo cổ phiếu ITA rơi vào diện kiểm soát

Ngày 07/9/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã có Văn bản số 1532/SGDHCM-NY gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên và khả năng cổ phiếu ITA rơi vào diện kiểm soát.