HOSE cảnh báo cổ phiếu ITA rơi vào diện kiểm soát

PV.

Ngày 07/9/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã có Văn bản số 1532/SGDHCM-NY gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên và khả năng cổ phiếu ITA rơi vào diện kiểm soát.

Văn bản số 1532/SGDHCM-NY của HOSE nêu rõ, theo quy định tại quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 14 Thông tư số 96/2000/TT BTC của Bộ Tài chính thì ngày 29/08/2022 là thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã không công bố thông tin kịp thời và đến nay vẫn chưa công bố báo cáo này. HOSE đã nhắc nhở việc chấm công bố thông tin tại Văn bản số 1495/SGDHCM-NY ngày 30/08/2022.

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi Văn bản số 305/CV-ITACO-22 ngày 30/08/2022 và Văn bản số 307A/CV-ITACO-22 ngày 05/09/2022 giải trình lý do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 và đề nghị xin gia hạn thời gian công bố thông tin.

Cụ thể, Văn bản số 307A/CV-ITACO-22 nêu rõ: “Đến ngày 05/09/2022, theo cập nhật tiến độ công việc của Công ty với Công ty kiểm toán sẽ hoàn thành và có kết quả báo cáo. Tuy nhiên, do việc thay đổi Công ty kiểm toán đột ngột vào cuối tháng 7/2022 và thời hạn nộp báo cáo là ngày 30/08/2022, nên Công ty kiểm toán không đủ thời gian làm báo cáo với khối lượng công việc rất nhiều cần được kiểm tra, soát xét. Vậy nên, sẽ không kịp phát hành báo cáo tài chính soát xét như thời gian đúng quy định”. Do vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đề nghị xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 là không quá ngày 30/09/2022.

Tuy nhiên, Văn bản số 1532/SGDHCM-NY nếu HOSE, căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư số 96/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thời hạn công bố báo cáo tài chính bán niên thì: “Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không được vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính. Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng tối đa không quá 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính.”. Do vậy, HOSE đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Đối với khả năng cổ phiếu ITA rơi vào diện kiểm soát, ngày 26/08/2022, HOSE đã ra Quyết định số 586/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo vào diện cảnh báo kể từ ngày 06/09/2022. Theo HOSE, Công ty này đã vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm (tính theo năm dương lịch), thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, Điểm g khoản 1, Điều 37, Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết quy định: “Chứng khoán bị cảnh báo khi xảy ra một trong các trường hợp sau: Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quá 15 ngày so với thời hạn quy định” và điểm k khoản 1 Điều 38 Quy chế quy định: “Chứng khoản bị kiểm soát khi xảy ra một trong các trường hợp sau: Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán đưa chứng khoán vào diện cảnh báo theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 37 Quy chế này”.

Dựa trên các quy định này, HOSE sẽ nâng diện xử lý cổ phiếu ITA sang kiểm soát nếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo tiếp tục vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.