Kế toán tài sản sinh học trong hoạt động nông nghiệp theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Kế toán tài sản sinh học trong hoạt động nông nghiệp theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu nền kinh tế quốc dân. Các sản phẩm nông nghiệp rất đa dạng và phong phú. Việc theo dõi, ghi nhận tài sản sinh học liên quan tới các hoạt động nông nghiệp đang có sự khác biệt giữa nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết nghiên cứu những lợi ích và khó khăn của kế toán tài sản sinh học trong hoạt động nông nghiệp theo định hướng vận dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS 13 – Đo lường giá trị hợp lý) và đưa ra những kiến nghị, trao đổi về vấn đề này.