Kế toán trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam

Kế toán trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam

Doanh nghiệp và xã hội là các thực thể có mối quan hệ hai chiều, mật thiết với nhau. Doanh nghiệp nhận các lợi ích từ xã hội, được xã hội tạo các điều kiện cần thiết để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó cần thực hiện các trách nhiệm đối với xã hội. Đây là thuật ngữ phổ biến trên thế giới, tuy nhiên vẫn còn tương đối mới mẻ ở Việt Nam.