Đẩy mạnh ứng dụng kế toán xanh tại các doanh nghiệp Việt Nam

Đẩy mạnh ứng dụng kế toán xanh tại các doanh nghiệp Việt Nam

Kế toán xanh mang đến rất nhiều lợi ích không chỉ cho doanh nghiệp mà cả nền kinh tế đất nước. Ứng dụng kế toán xanh mang nhiều lại giá trị tích cực. Tuy nhiên, việc áp dụng tại Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế, do vậy, cần đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng kế toán xanh trong các doanh nghiệp trong thời gian tới.
Hiệu quả vận dụng kế toán xanh trong xu thế phát triển bền vững

Hiệu quả vận dụng kế toán xanh trong xu thế phát triển bền vững

Phát triển triển bền vững đang trở thành xu hướng chung trên thế giới và thế giới đang hướng đến những hoạt động “xanh hóa” như: tăng trưởng xanh, trái phiếu xanh, kế toán xanh… Việc phát triển và ứng dụng kế toán xanh trở thành nhu cầu tất yếu hiện nay bởi nó được coi là một công cụ quan trọng liên quan đến các khía cạnh ảnh hưởng của môi trường tự nhiên đối với nền kinh tế và được xem là hướng chuyển đổi theo phương thức phát triển bền vững, hướng tới phát triển nền kinh tế xanh mà Việt Nam hướng tới. Tuy nhiên, vận dụng kế toán xanh thế nào để đạt hiệu quả là vấn đề đặt ra hiện nay.
Vận dụng kế toán xanh - Xu thế tất yếu để phát triển bền vững

Vận dụng kế toán xanh - Xu thế tất yếu để phát triển bền vững

Trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, việc phát triển và ứng dụng kế toán xanh trở thành nhu cầu tất yếu đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Kế toán xanh được coi là một công cụ quan trọng liên quan đến các khía cạnh ảnh hưởng của môi trường tự nhiên đối với nền kinh tế và được xem là hướng chuyển đổi theo phương thức phát triển bền vững. Trong thời gian qua, Việt Nam cũng đã có giải pháp đồng bộ để nắm bắt xu thế này.
Ứng dụng kế toán xanh ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra

Ứng dụng kế toán xanh ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra

Kế toán xanh được coi là một công cụ quan trọng liên quan đến các khía cạnh ảnh hưởng của môi trường tự nhiên đối với nền kinh tế và được xem là hướng chuyển đổi theo phương thức phát triển bền vững, hướng tới phát triển nền kinh tế xanh. Đây cũng là hướng tiếp cận mới và lâu dài, phù hợp với xu thế phát triển chung trên thế giới. Việc áp dụng kế toán xanh, đặc biệt là kế toán môi trường góp phần cung cấp thông tin chính xác, minh bạch, đầy đủ và trách nhiệm, từ đó giúp cải thiện hình ảnh của DN trong mắt cơ quan quản lý, cổ đông, nhà đầu tư và các đối tác kinh doanh. Tuy nhiên, việc ứng dụng kế toán xanh tại Việt Nam đang còn một số vấn đề cần bàn.