Lạng Sơn đảm bảo an ninh môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội

Lạng Sơn đảm bảo an ninh môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN & MT) tăng cường công tác quản lý về khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học. Quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường theo quy định...