Kho bạc Nhà nước Quảng Nam tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư

Kho bạc Nhà nước Quảng Nam tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư

Trong quý I/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại Quảng Nam đạt thấp. Đặt mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Nam tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.