Kho bạc Nhà nước Quảng Nam tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư

Hoàng Anh

Trong quý I/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại Quảng Nam đạt thấp. Đặt mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Nam tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Phòng giao dịch tại KBNN Nam Trà My (KBNN Quảng Nam).
Phòng giao dịch tại KBNN Nam Trà My (KBNN Quảng Nam).

Từ giữa tháng 12/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định phân bổ vốn với tổng kế hoạch vốn 5.303,538 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 1.268,823 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 4.034,715 tỷ đồng.

Thống kê cho thấy, tính đến ngày 15/3/2021, tỉnh Quảng Nam đã phân bổ được gần 4.429 tỷ đồng, đạt 83,5%. Trong đó, vốn ngân sách trung ương gần 1.185 tỷ đồng đạt 93,4%, ngân sách tỉnh trên 3.244 tỷ đồng đạt 80,4% kế hoạch. 

Tuy nhiên, đến hết quý I/2021, KBNN Quảng Nam mới chỉ giải ngân được 711 tỷ đồng, đạt trên 13% kế hoạch vốn năm 2021. Đối với vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2020 được phép kéo dài (trên 1.386 tỷ đồng), đến nay, KBNN Quảng Nam đã thực hiện giải ngân được 171 tỷ đồng, đạt 9,48%.

Như vậy, kết quả giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2020 được phép kéo trên địa bàn còn thấp và chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân phần lớn là do trong các tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố đang tập trung giao chi tiết kế hoạch vốn cho các đơn vị trực thuộc sau khi có kế hoạch của UBND Tỉnh.

Bên cạnh đó, một số dự án ODA đang trong thời gian triển khai các thủ tục đấu thầu tư vấn thiết kế, thi công. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn quá nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án...

Nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND, trong đó yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường tính phân cấp, ủy quyền cho các chủ đầu tư, các sở, ban ngành và các địa phương về các thủ tục liên quan đến thẩm quyền của từng tổ chức, đơn vị và chính quyền các cấp nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ, thủ tục về đầu tư công. 

Là cơ quan kiểm soát khâu cuối của các dự án đầu tư công, KBNN Quảng Nam cũng tập trung thực hiện một số giải pháp, góp phần tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Theo đó, KBNN Quảng Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; Tiếp tục đẩy mạnh phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhằm rút ngắn thời gian thanh toán chỉ trong 1 ngày làm việc.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện quy trình kiểm soát chi lồng ghép với quy trình giao dịch điện tử trên dịch vụ công trực tuyến. Cùng với đó, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án...

KBNN Quảng Nam cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm việc quản lý, báo cáo tình hình tạm ứng vốn đầu tư theo quy định; kịp thời báo cáo UBND các cấp để chỉ đạo, xử lý đối với các chủ đầu tư, các dự án vi phạm chế độ về tạm ứng và thu hồi tạm ứng nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn đâu tư đúng mục đích, hiệu quả, hạn chế thấp nhất số vốn đầu tư tạm ứng quá thời hạn vẫn chưa thanh toán thu hồi.

Đến hết quý I/2021, KBNN Quảng Nam mới chỉ giải ngân được 711 tỷ đồng, đạt trên 13% kế hoạch vốn năm 2021. Đối với vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2020 được phép kéo dài (trên 1.386 tỷ đồng), đến nay, KBNN Quảng Nam đã thực hiện giải ngân được 171 tỷ đồng, đạt 9,48%.