Kế toán các khoản chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Kế toán các khoản chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước là những khoản chi của ngân sách đã chi tại xã nhưng chưa làm thủ tục ghi chi ngân sách tại Kho bạc. Để giúp công tác kế toán thuận lợi, tại Thông tư số 70/2019/TT-BTC, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc hoạch toán kế toán các khoản chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước tương đối phức tạp mà người làm công tác kế toán cần lưu ý để áp dụng.