Kho bạc Nhà nước phát hiện hơn 17.800 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định

Hà Anh

Tính đến ngày 30/11/2019, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện ước khoảng 17.889 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, qua đó đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 75,5 tỷ đồng.

Thông qua công tác kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán với số tiền là 75,5 tỷ đồng.
Thông qua công tác kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán với số tiền là 75,5 tỷ đồng.

Theo Kho bạc Nhà nước, các đơn vị trong hệ thống Kho bạc đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên tính đến ngày 30/11/2019 ước đạt 814.619 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Năm 2019, dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang là hơn 1 triệu tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ, thời gian qua, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước, nhất là các khoản chi như: Khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài, mua sắm trang thiết bị, xe ô tô… đảm bảo tiết kiệm và theo đúng quy định. Các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước phải có trong dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo đúng nội dung, mục đích, định mức tiêu chuẩn theo quy định.

Đối với các khoản mua sắm máy móc trang thiết bị, xe ô tô, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát thanh toán theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước cũng tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi bằng tiền mặt theo đúng đối tượng và quy định.