Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại theo quy định mới

Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại theo quy định mới

Có hiệu lực từ ngày 17/9/2020, Nghị định số 80/2020/NĐ-CP, ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định mới, thu hút sự quan tâm của xã hội