Không gian phát triển mới cho doanh nghiệp

Không gian phát triển mới cho doanh nghiệp

Muốn có khu vực doanh nghiệp bền vững, đóng góp cho nền kinh tế một cách bền vững, chúng ta cần phải chú ý đến khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.