Quý I/2019, thu ngân sách Nhà nước đạt 278,6 nghìn tỷ đồng


Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/3/2019 ước đạt 278,6 nghìn tỷ đồng, trong khi chi ngân sách ước đạt 254,5 nghìn tỷ đồng.

Quý I/2019, bội thu ngân sách khoảng 24,1 nghìn tỷ đồng. Nguồn: Internet
Quý I/2019, bội thu ngân sách khoảng 24,1 nghìn tỷ đồng. Nguồn: Internet

Tổng thu ngân sách Nhà nước quý I/2019 (tạm tính đến 15/3/2019) ước đạt 278,6 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 221,7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,9%; Thu từ dầu thô đạt 9,9 nghìn tỷ đồng, bằng 22,3%; Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 47 nghìn tỷ đồng, bằng 24,9%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 30 nghìn tỷ đồng, bằng 16,9% dự toán năm; Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) là 42,7 nghìn tỷ đồng, bằng 20%; Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước là 51 nghìn tỷ đồng, bằng 21,1%; Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 24,8 nghìn tỷ đồng, bằng 21,9%;

Đáng chú ý, thu thuế bảo vệ môi trường trong quý I/2019 ước đạt 8,3 nghìn tỷ đồng, bằng 12% kế hoạch năm. Trong khi đó, thu tiền sử dụng đất cũng lên tới 20,5 nghìn tỷ đồng, bằng 22,7% dự toán.

Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/3/2019 ước đạt 254,5 nghìn tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán năm. Trong đó chi thường xuyên đạt 192,7 nghìn tỷ đồng; chi đầu tư phát triển đạt 33,5 nghìn tỷ đồng và chi trả nợ lãi đạt 27,7 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, sau khi cân đối thu, chi trong quý I/2019,  ngân sách nhà nước đã bội thu khoảng 24,1 nghìn tỷ đồng.