Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao ''thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19''

Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao ''thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19''

Theo Văn bản số 157/HD-SVHTT hướng dẫn thực hiện Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, các hoạt động văn hóa tập trung trên 30 người tại Hà Nội được khuyến khích tổ chức theo hình thức trực tuyến; trường hợp tổ chức trực tiếp phải xây dựng kế hoạch bảo đảm phòng, chống dịch theo quy định...