Kinh phí bảo đảm cho công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Kinh phí bảo đảm cho công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 1895/QĐ-BTC về ban hành Quy chế hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toàn kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính.