Kinh phí bảo đảm cho công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Gia Hân

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 1895/QĐ-BTC về ban hành Quy chế hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toàn kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính.

Kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản được tổng hợp vào dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị. 
Kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản được tổng hợp vào dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị. 

Quy chế này quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ nguồn NSNN và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính, bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, nguồn kinh phí sử dụng cho công tác này bao gồm: Nguồn NSNN: Kinh phí giao thực hiện tự chủ hàng năm của đơn vị được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao; Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định: Nguồn phí của các đơn vị được để lại sử dụng; nguồn thu từ hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước; nguồn vốn hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn kinh phí khác được để lại sử dụng theo quy định. 

Tổ chức pháp chế thuộc Bộ Tài chính, tổ chức pháp chế ở Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản theo chỉ đạo, yêu cầu, kế hoạch có chức năng, nhiệm vụ giúp cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản và giúp cơ quan, người có trách nhiệm thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản được cấp kinh phí từ nguồn NSNN và các nguồn kinh phí hợp pháp.

Bên cạnh đó, Quyết định số 1895/QĐ-BTC cũng quy định rõ ba nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản, gồm:

 

Thủ trưởng đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm phổ biến cho các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị được biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị, tổ chức phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp..

Thứ nhất, kinh phí phục vụ hoạt động tự kiểm tra văn bản theo quy định tại Điều 111 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ) và rà soát văn bản khi phát sinh căn cứ rà soát theo quy định tại Điều 142 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sử dụng từ nguồn kinh phí quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy chế này của cơ quan thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát văn bản. 

Thứ hai, kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản được tổng hợp vào dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị. 

Thứ ba, việc sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản phải đúng mục đích, đúng nội dung, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định hiện hành về các chế độ chi tiêu tài chính và các định tại Quy chế này. 

Về nội dung chi, Quyết định số 1895/QĐ-BTC chỉ rõ 13 nội dung chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản như: Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm để trao đổi nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản; Chi công tác phí cho các đoàn công tác thực hiện kiểm tra văn bản theo chuyên đề, địa bàn, ngành, lĩnh vực; Chi lấy ý kiến chuyên gia; Chi điều tra, khảo sát thực tế phục vụ công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản...

Ngoài ra, Quyết định số 1895/QĐ-BTC còn quy định cụ thể về việc lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, ra soát, hệ thống hoá văn bản; Phân bổ dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản; Quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản.

 

Quyết định số 1895/QĐ-BTC thay thế Quyết định số 1682/QĐ-BTC ngày 04/7/2023 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.