Thực trang phát triển kinh tế hợp tác xã trong thời gian qua

Thực trang phát triển kinh tế hợp tác xã trong thời gian qua

Kinh tế hợp tác xã luôn đóng vai trò hết sức quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...