Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng bền vững tại Thanh Hoá

Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng bền vững tại Thanh Hoá

Bài viết nghiên cứu về thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2010–2020 trong mối quan hệ phát triển với vùng kinh tế Bắc Trung Bộ và cả nước. Bằng các phương pháp phân tích, thống kê, so sánh hệ thống cơ sở số liệu thứ cấp của tỉnh Thanh Hoá, bài viết đã chỉ ra những thành công và hạn chế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tại tỉnh Thanh Hoá. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng bền vững tại Thanh Hoá thời gian tới.