Quy định mới về mức thu một số loại phí, lệ phí lĩnh vực thủy sản

Quy định mới về mức thu một số loại phí, lệ phí lĩnh vực thủy sản

Thông tư số 94/2021/TT-BTC ngày 2/11/2021 của Bộ Tài chính quy định cụ thể mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.