Quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đảm bảo nguyên tắc hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro

Quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đảm bảo nguyên tắc hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro

Tại dự thảo Tờ trình trình Chính phủ về đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi), Bộ Tài chính nêu rõ, nguyên tắc quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp là đảm bảo “lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ”.