Phân biệt rõ quy chuẩn và tiêu chuẩn

Phân biệt rõ quy chuẩn và tiêu chuẩn

Mặc dù đến nay, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã được thực thi 15 năm, nhưng vẫn có sự nhầm lẫn giữa quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật. Vì vậy, người dân nhất là doanh nghiệp cần phân biệt rõ hai khái niệm này để áp dụng vào thực tế hiệu quả.
Chuẩn hóa quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Chuẩn hóa quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Tại Nghị quyết 159/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2022, Chính phủ đã cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.