3 nhóm đối tượng phải thực hiện ký Quỹ Bảo vệ môi trường

3 nhóm đối tượng phải thực hiện ký Quỹ Bảo vệ môi trường

Theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020, 3 nhóm đối tượng phải thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường là: khai thác khoáng sản, chôn lấp chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
Phục hồi, phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường

Phục hồi, phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế toàn cầu nói chung, Việt Nam nói riêng phải chịu thiệt hại nặng nề. Để phục hồi nền kinh tế, đòi hỏi Chính phủ phải có những giải pháp ngắn hạn và lâu dài để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các ngành, nghề. Đi đôi với các giải pháp phát triển kinh tế, các nhà hoạch định chính sách cần phải tiếp tục đặc biệt chú ý đến vấn đề bảo vệ môi trường.