Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2022-2025

Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2022-2025

Ngày 16/6/2022, Quyết định số 721/QĐ-TTg được Phó Thủ tướng Chính phủ ký ban hành phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, Chính phủ có phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.