Quy định mức chi NSNN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa

Quy định mức chi NSNN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa

Theo quy định tại Thông tư số 35/2021/TT-BTC về cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, doanh nghiệp sẽ được ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ kinh phí cho việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, áp dụng các hệ thống quản lý công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù…