Phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150 triệu đồng

Phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2023, phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150.000.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định và tối thiểu không dưới 500.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định.
06 trường hợp được miễn phí kiểm dịch thực vật

06 trường hợp được miễn phí kiểm dịch thực vật

Có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2021, Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính đã quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.