Phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150 triệu đồng

Bảo Thương

Từ ngày 1/7/2023, phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150.000.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định và tối thiểu không dưới 500.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định.

Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.
Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

Theo Thông tư số 27/2023/TT-BTC, mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được quy định là: công trình dân dụng, mức thu từ 0,019% - 0,165%; Công trình công nghiệp, mức thu từ 0,022% - 0,19%; công trình giao thông, mức thu từ 0,014% - 0,109%; công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, mức thu từ 0,014% - 0,121%; công trình hạ tầng kỹ thuật, mức thu từ 0,017% - 0,126%.

Bên cạnh đó, đối với phí thẩm định dự toán xây dựng, Thông tư này nêu: công trình dân dụng, mức thu từ 0,018% - 0,16%; công trình công nghiệp, mức thu từ 0,02% - 0,185%; công trình giao thông, mức thu từ 0,012% - 0,106%; công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, mức thu từ 0,014% - 0,117%; công trình hạ tầng kỹ thuật, mức thu từ 0,014% - 0,122%.

Tại Thông tư số 27/2023/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định, định phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150.000.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định và tối thiểu không dưới 500.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định.

Đối với dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng, trường hợp điều chỉnh thiết kế, dự toán mà có sử dụng nội dung thẩm định thiết kế xây dựng hoặc dự toán xây dựng đã thẩm định trước khi điều chỉnh, mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp điều chỉnh thiết kế, dự toán không sử dụng nội dung đã thẩm định trước khi điều chỉnh, mức thu phí bằng 100% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Liên quan đến việc quản lý và sử dụng phí, Bộ Tài chính chỉ rõ, tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào NSNN. Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do NSNN bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi NSNN theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, thì được để lại 90% trên số tiền phí thẩm định thu được để trang trải chi phí cho việc thẩm định và thu phí; nộp 10% trên số tiền phí thu được vào NSNN theo chương, tiểu mục của Mục lục NSNN hiện hành.

Tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập được để lại 90% trên số tiền phí thẩm định thu được để trang trải chi phí cho việc thẩm định và thu phí; nộp 10% trên số tiền phí thu được vào NSNN.

Thông tư số 27/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/7/2023.